ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
OOSTERVEEN ADVOCATUUR B.V.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
OOSTERVEEN ADVOCATUUR B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OOSTERVEEN ADVOCATUUR B.V.

1. Oosterveen Advocaten, is een handelsnaam van Oosterveen Advocatuur B.V. De onderhavige overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening wordt uitsluitend gesloten met Oosterveen Advocatuur B.V. Op geen enkele wijze ontstaat er een rechtsverhouding tussen de cliënt en andere natuurlijke personen of rechtspersonen verbonden aan of gelieerd aan Oosterveen Advocatuur B.V.

2. Bij Oosterveen Advocatuur B.V. zijn verschillende advocaten werkzaam en in dienst die allen zijn ingeschreven als advocaat en aangesloten zijn bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening wordt via de behandelende advocaat uitsluitend gesloten met Oosterveen Advocatuur B.V. Op geen enkele wijze ontstaat er een rechtsverhouding tussen de advocaat in persoon, andere rechtspersonen of de overige medewerkers van Oosterveen Advocatuur B.V. en de opdrachtgever.

3. De kosten voor de diensten, die de advocaten die werkzaam zijn bij Oosterveen Advocatuur B.V., verrichten, worden in beginsel berekend aan de hand van het uurtarief dat de betreffende advocaat voor de betreffende zaak hanteert, te vermeerderen met de BTW (indien van toepassing) en de kosten die de advocaat voor de opdrachtgever dient te voldoen, zoals ondermeer doch niet uitsluitend, griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor de inschakeling van overige derden, uittrekselkosten en kantoorkosten. In de opdrachtbevestiging die de behandelende advocaat toezendt aan de opdrachtgever worden de afspraken over de honorering in het specifieke geval, nader omschreven.

4. In specifieke gevallen is een vergoeding van de juridische werkzaamheden op basis van een vast tarief (fixed fee), middels vergoeding van de advocaatkosten via een rechtsbijstandsverzekering of op basis van gefinancierde rechtshulp mogelijk. Indien dat het geval is dient dit uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging die door de behandelend advocaat van Oosterveen Advocatuur B.V. wordt verstuurd, te worden bevestigd en benoemd.

5. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Oosterveen Advocatuur B.V. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.

6. Iedere aansprakelijkheid van Oosterveen Advocatuur B.V. en/of haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit de hoofde van de door Oosterveen Advocatuur B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijk eigen risico. Oosterveen Advocatuur B.V. is voor al haar activiteiten in Nederland verzekerd bij S II Assuradeuren B.V. gevestigd aan de Westerlaan 19 te 3016 CK Rotterdam. Inzage in de polis kan desgevraagd door cliënten worden verkregen op het kantoor van Oosterveen Advocatuur B.V. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid van Oosterveen Advocatuur B.V. beperkt tot een bedrag van € 5.000,- per opdracht of, indien het door de behandelende advocaat voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger mocht zijn, tot het bedrag van dat honorarium, met een maximum van € 12.000,-.

7. De behandelende advocaat van Oosterveen Advocatuur B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk overleggen met de desbetreffende cliënt, en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De behandelende advocaat van Oosterveen Advocatuur B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

8. Een ieder die gebruik maakt van de diensten van (één van de advocaten van) Oosterveen Advocatuur B.V. geeft op voorhand aan Oosterveen Advocatuur B.V. c.q. degene die deze diensten verleent, de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door andere medewerkers van Oosterveen Advocatuur B.V. danwel de direct betrokken advocaat nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de behartiging van de zaak dan wel het relatiebeheer van Oosterveen Advocatuur B.V., ter kennis van die anderen te brengen.

9. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

10. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die niet als advocaat voor Oosterveen Advocatuur B.V. werkzaam zijn.

11. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Oosterveen Advocatuur B.V., is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen, met uitzondering van geschillen die via de klachtenprocedure worden behandeld, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

12. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook, jegens (één der advocaten van) Oosterveen Advocatuur B.V. in verband met door de advocaten van Oosterveen Advocatuur B.V. verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

13. Oosterveen Advocatuur B.V. heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij geschillencommissie advocatuur. Klachten kunnen worden ingediend via het kantooradres in Rotterdam. Nadere informatie over de klachtenregeling en de geschillencommissie advocatuur vindt u op de website www.oosterveenadvocaten.nl

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN OOSTERVEEN ADVOCATUUR B.V.

1. In zaken waarin Oosterveen Advocatuur B.V. met de cliënt overeen komt dat er voor deze gefinancierde rechtshulp aan zal worden gevraagd of waarin de advocaat door het gerecht ambtshalve aan de cliënt wordt toegevoegd, zijn de onderhavige aanvullende algemene voorwaarden van toepassing.

2. De cliënt is gehouden in zaken waarin Oosterveen Advocatuur B.V. haar diensten op basis van gefinancierde rechtshulp, na aanvraag van een toevoeging, verleent, een (voorschot op een) “eigen bijdrage” alsmede verschotten (andere kosten, zoals griffierechten, uittrekselkosten, enz.) te voldoen. De hoogte van een eventueel voorschot wordt door de behandelende advocaat vastgesteld. Zo nodig kan om één of meer aanvullende voorschotten worden verzocht. Deze zullen door de cliënt binnen 14 dagen worden voldaan. Indien de cliënt het voorschot niet of niet tijdig voldoet, is de advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten of de rechtshulp definitief te staken. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Verschotten worden doorbelast aan de hand van de door de advocaat ontvangen facturen van derden (bijvoorbeeld de rechtbank of de gemeente). De cliënt dient de factuur voor de eigen bijdrage of verschotten binnen 14 dagen na de datum van verzending te betalen. Indien de cliënt de factuur niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen voldoet, is hij op basis van deze algemene voorwaarden in verzuim en in gebreke zonder dat verdere ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment van verzuim is de cliënt de wettelijke vertragingsrente verschuldigd over het bedrag dat is vermeld op de factuur. Indien de cliënt de factuur niet of niet tijdig voldoet, is de advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten of de rechtshulp definitief te staken. De cliënt blijft ook in geval van opschorting of staking van de rechtshulp gehouden om de door advocaat verstuurde facturen te voldoen.

3. De cliënt is door de behandelende advocaat gewezen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. De cliënt is er door de behandelende advocaat op gewezen dat de mogelijkheid bestaat dat de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen door de Raad voor Rechtsbijstand, onder meer vanwege de hoogte van het inkomen of het vermogen van de aanvrager. De cliënt gaat er mee akkoord dat in dat geval alle kosten aan verschotten, salaris alsmede BTW en overige kosten, welke tot op dat moment in verband met de werkzaamheden door de behandelende advocaat zijn gemaakt, door hem aan de behandelende advocaat dienen te worden voldaan. Het salaris van de advocaat zal worden bepaald aan de hand van de door hem in de zaak van de cliënt bestede tijd maal zijn standaard uurtarief van ten minste € 200,00, te vermeerderen met de verschuldigde BTW.

4. De cliënt verbindt zich om ten behoeve van de aanvraag van gefinancierde rechtshulp alsmede een eventueel verzoek om peiljaarverlegging, alle informatie en bescheiden over te leggen, waar de behandelde advocaat dan wel de Raad voor Rechtsbijstand, om vraagt. De cliënt verplicht zich de benodigde informatie zo snel mogelijk doch in elk geval binnen 14 dagen na toezending van het verzoek tot toezending van stukken, aan de behandelde advocaat over te leggen. De cliënt gaat er mee akkoord dat de advocaat zijn werkzaamheden volledig mag stopzetten op het moment dat de cliënt niet binnen 14 dagen de benodigde bescheiden aan de behandelende advocaat over legt. Indien er – vanwege het feit dat de cliënt zijn verplichting in dit verband niet nakomt – niet met succes om gefinancierde rechtshulp kan worden gevraagd, bij de Raad voor Rechtsbijstand, verplicht de cliënt zich om alle kosten in verband met de rechtsbijstand, zoals in de vorige alinea beschreven, aan de advocaat te voldoen waarbij het standaard uurtarief van de advocaat zal worden gehanteerd. Het uurtarief van de behandelende advocaat bedraagt ten minste € 200,00 nog te vermeerderen met de verschuldigde BTW.

5. De cliënt is er mee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand aan het eind van de zaak een resultaatsbeoordeling doet. Als er een bepaalde opbrengst uit de zaak is gekomen, kan het zijn dat de toevoeging wordt ingetrokken en de cliënt de advocaatkosten alsnog zelf moet voldoen.

6. Als er, bijvoorbeeld bij het winnen van een procedure, een vergoeding voor (proces)kosten wordt betaald door de wederpartij, wordt deze in de meeste gevallen (met uitzondering van de eigen bijdrage en het griffierecht) in mindering gebracht op de vergoeding die de Raad voor Rechtsbijstand aan de advocaat uitkeert. De cliënt gaat er mee akkoord dat een dergelijke vergoeding door de advocaat wordt geïncasseerd en wordt verrekend met de opbrengst van de toevoeging. De cliënt heeft dus zelf geen recht op uitbetaling van deze (proces)kostenvergoeding.

7. De cliënt is er mee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand, als er nog geen definitieve inkomensgegevens over het peiljaar bekend zijn, hercontrole kan doen. Dit kan soms jaren nadat de rechtsbijstand is verleend, het geval zijn. De cliënt is er mee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging alsnog in kan trekken en de kosten van de toevoeging bij de cliënt in rekening kan brengen, als bij hercontrole blijkt dat het inkomen of het vermogen in het peiljaar, toch hoger blijken te zijn dan is toegestaan om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtshulp.

8. De cliënt is er mee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand in zaken waarin de advocaat door het gerecht, ambtshalve is toegevoegd, op basis van de maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden, na een onherroepelijke veroordeling van de cliënt die voldoende draagkrachtig is, over kan gaan tot het verhalen van de kosten die gemoeid zijn geweest met gefinancierde rechtshulp, op de cliënt. De maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden is per 1 maart 2017 ingegaan. Deze maatregel heeft betrekking op verdachten van strafbare feiten die in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis zitten en die daarom op last van de rechter een advocaat krijgen toegewezen. De Raad voor Rechtsbijstand kán de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand terugvorderen, als er sprake is van een onherroepelijke veroordeling. De vergoeding wordt aan de advocaat betaald door de Raad. De kosten kunnen op de verdachte verhaald worden als deze onherroepelijk veroordeeld wordt. Verhaal op de verdachte blijft achterwege als sprake is van sepot van de strafzaak, als de verdachte volledig is vrijgesproken, is ontslagen van rechtsvervolging of schuldig is verklaard zonder het opleggen van straf of maatregel.

OVER ONS

Oosterveen Advocaten is het kantoor van Mark en Inge Oosterveen. Wij zijn gevestigd in Rotterdam, maar wij zijn actief als advocaat in heel Nederland.

CONTACT

Goudsesingel 513
3032 EN Rotterdam
T. +31 (0)10-3335300
F. +31 (0)10-3335301
E. info@oosterveenadvocaten.nl