PRIVACY BELEID

Privacy beleid

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING – AVG

PRIVACY BELEID

Privacy beleid

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING – AVG

PRIVACY BELEID

1. INTRODUCTIE

Oosterveen Advocaten respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”).

Hieronder lichten wij toe:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • ons gebruik van cookies;
 • hoe u contact met ons op kunt nemen.

2. PERSOONSGEGEVENS

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een plaatselijke advocaat, wederpartijen of advocaten van die wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Oosterveen Advocaten verwerkt in sommige gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • Burgerservicenummer (BSN).

3. DOELBINDING EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Oosterveen Advocaten kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze juridische diensten te verstrekken;
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving;
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

4. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Oosterveen Advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Bedoeld worden besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oosterveen Advocaten) tussen zit.

5. BEWAARTERMIJNEN

Oosterveen Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy beleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

6. DELEN MET DERDEN

Oosterveen Advocaten deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden. Echter, in bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, deurwaarders, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy beleid omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy beleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacy beleid vermelde grondslagen. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf, verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Oosterveen Advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Oosterveen Advocaten, sluit Oosterveen Advocaten met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Oosterveen Advocaten erop toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

7. BEVEILIGING

Oosterveen Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Wij maken onder meer gebruik van beveiligingssoftware, waaronder een virusscanner en firewall. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@oosterveenadvocaten.nl.

8. UW PRIVACY RECHTEN

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op data portabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Bij de uitoefening van uw privacy rechten dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek. Wij zullen u in beginsel binnen 4 weken na uw verzoek berichten.

9. COOKIES

Oosterveen Advocaten maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. Wij verwijzen u naar onze Cookie Policy voor meer informatie over de door ons gebruikte cookies.

10. CONTACT

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: Oosterveen Advocaten, t.a.v. mr. M.A. Oosterveen, Postbus 4089, 3006 AB Rotterdam.

OVER ONS

Oosterveen Advocaten is het kantoor van Mark en Inge Oosterveen. Wij zijn gevestigd in Rotterdam, maar wij zijn actief als advocaat in heel Nederland.

CONTACT

Goudsesingel 513
3032 EN Rotterdam
T. +31 (0)10-3335300
F. +31 (0)10-3335301
E. info@oosterveenadvocaten.nl