RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND EN GEFINANCIERDE RECHTSHULP

Raad voor rechtsbijstand en gefinancierde rechtshulp

HEEFT U EEN GERING INKOMEN?

Dan kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp.

Raad voor rechtsbijstand en gefinancierde rechtshulp

HEEFT U EEN GERING INKOMEN?

Dan kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp.

High Trust

GEFINANCIERDE RECHTSHULP

Ga voor de wijzing in het beleid van Oosterveen Advocaten per 1-1-2020 m.b.t. het behandelen van een groot aantal zaken op basis van toevoeging naar deze link.

RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND EN GEFINANCIERDE RECHTSHULP

Goede raad is duur, is een heel oud gezegde dat zeker ook van toepassing is op de raad en de bijstand van een advocaat. Gelukkig is het in Nederland zo geregeld dat mensen die niet beschikken over vermogen of een goed inkomen, aanspraak kunnen maken op gefinancierde rechtshulp.

De overheid betaalt dan een (groot) gedeelte van de kosten van de advocaat en de advocaatkosten zijn in de meeste gevallen gemaximeerd tot een standaardbedrag dat de advocaat per zaak krijgt uitbetaald (afhankelijk van bepaalde factoren).

De organisatie die belast is met de uitvoering van de gefinancierde rechtshulp is de Raad voor Rechtsbijstand.

Oosterveen Advocaten heeft een High Trust relatie met de Raad voor Rechtsbijstand en kan als zodanig zelfstandig aanvragen doen voor gefinancierde rechtshulp ten behoeve van haar cliënten.

De regels die de Raad voor Rechtsbijstand hanteert, zijn zeer complex en omvangrijk. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (via onze Link pagina komt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand terecht) kunt u alle regelgeving over de gefinancierde rechtshulp terugvinden en inzien.

Om u enig inzicht te verschaffen in de factoren die een rol spelen bij het al dan niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp treft u hieronder in grote lijnen enige informatie aan over de gefinancierde rechtshulp. Deze informatie is globaal en onvolledig en slechts bedoeld om enig inzicht te verschaffen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten aan ontleend worden. Voor volledige, gedetailleerde en juiste informatie over dit onderwerp wordt u nogmaals uitdrukkelijk doorverwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Of een cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, is afhankelijk van diverse factoren.

Allereerst is van belang of de zaak zich al dan niet leent voor het verlenen van gefinancierde rechtshulp.

Het financiële belang van de zaak is daarbij bijvoorbeeld van belang. Als het belang minder is dan € 500,00 maar meer dan € 150,00 dan wordt er in principe alleen een Lichte Advies Toevoeging verstrekt. De advocaat kan dan maximaal 3 uur aan de zaak besteden. Als de zaak een ingewikkelde procedure betreft over een zaak met een relatief gering financieel belang, zal de advocaat de zaak dan ook niet binnen 3 uur kunnen behandelen en de zaak dus in principe niet kunnen aannemen. Gaat het over een niet erg ingewikkelde zaak waarin slechts hoeft te worden geadviseerd, dan kan dat wellicht wel binnen die 3 uur.

Is het belang minder dan € 150,00 dan wordt er in principe geen gefinancierde rechtshulp toegekend.

Als het belang meer is dan € 500,00 dan kan er, als de zaak ook overigens toevoegwaardig is, wel een reguliere toevoeging worden verstrekt.

Een andere factor die van belang is, is of de hulp van een advocaat wel noodzakelijk is.

Voor hulp bij het inrichten van iemands administratie bijvoorbeeld of voor hulp bij het afwikkelen van schulden, zijn de diensten van en advocaat niet noodzakelijk. Daarvoor wordt dus ook geen gefinancierde rechtshulp verstrekt. In andere zaken, zoals bijvoorbeeld bij een ingewikkelde echtscheidingsprocedure of een procedure bij de rechtbank in een Kort Geding, is het vanzelfsprekend dat professionele hulp van een advocaat nodig is. In dergelijke procedures kan alleen worden geprocedeerd met de bijstand van een advocaat.

Verder wordt er gekeken naar het inkomen van de cliënt. Als de cliënt samenwoont met een partner of gehuwd is, wordt er niet alleen gekeken naar zijn inkomen, maar ook naar dat van zijn partner. Het gezamenlijk gezinsinkomen is dan bepalend voor de vraag of iemand al dan niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Boven een bepaalde grens, komt de cliënt niet meer in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp.

De hoogte van het inkomen is ook van belang voor de vaststelling van de eigen bijdrage die de cliënt aan de advocaat dient te betalen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage.

Op de eigen bijdrage kan een korting worden verkregen als de cliënt naar de advocaat wordt doorverwezen door het Juridisch Loket. Dat kan na een doorverwijzing na een afspraak aldaar of door een telefonische doorverwijzing (het telefoonnummer van het Juridisch Loket is 0900-8020).

Ook het vermogen van de cliënt (en eventueel diens partner met wie hij of zij samenwoont) is van belang. Als het vermogen te hoog is, krijgt de cliënt geen gefinancierde rechtshulp.

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt bij het vaststellen van het inkomen en vermogen naar het zogenaamde peiljaar. Dat ligt 2 jaar voor het huidige jaar. Als de cliënt 2 jaar geleden een prima inkomen had, maar inmiddels werkeloos is geworden en een fikse teruggang in inkomen heeft gehad, kan gevraagd worden om peiljaarverlegging. De Raad voor Rechtsbijstand kan dan worden gevraagd om niet naar het peiljaar te kijken, maar het huidige jaar en dat inkomen en/of vermogen te gebruiken voor de beoordeling.

Als de definitieve inkomensgegevens over het peiljaar nog niet beschikbaar zijn bij de belastingdienst, kan het zo zijn dat de Raad voor Rechtsbijstand op basis van die onvolledige gegevens, ten onrechte gefinancierde rechtshulp verstrekt. Als de Raad dan later een zogenaamde her controle doet en ontdekt dat het inkomen in het peiljaar in werkelijkheid veel hoger was, kan de aan de advocaat verstrekte vergoeding voor de gefinancierde rechtshulp, bij de cliënt worden teruggevorderd.

De Raad voor Rechtsbijstand doet in iedere zaak aan een zogenaamde resultaatsbeoordeling. Als de opbrengst in een zaak boven een bepaald bedrag valt, kan het zo zijn dat de toevoeging wordt ingetrokken en de cliënt de advocaatkosten alsnog zelf moet betalen.

Als in een zaak ten bate van de cliënt een proceskostenvergoeding wordt toegekend, dan wordt deze altijd in mindering gebracht op de vergoeding die aan de advocaat wordt verstrekt. De proceskostenvergoeding is dan ook bedoeld voor en wordt dan ook uitbetaald aan de advocaat. Wel is het zo dat de cliënt de eigen bijdrage in dat geval niet hoeft te betalen of die teruggestort kan krijgen.

Sinds 2017 is het ten slotte zo, dat ook in strafzaken, waarin door de rechtbank aan cliënten ambtshalve een advocaat is toegevoegd, na afloop van de strafzaak een herbeoordeling plaatsvindt. Als de cliënt is veroordeeld en hij zou niet in aanmerking zijn gekomen voor gefinancierde rechtshulp, dan kan de Raad voor Rechtsbijstand de aan de advocaat verstrekte vergoeding voor de gefinancierde rechtshulp, bij de cliënt terugvorderen.

In veel gevallen zullen al deze kwesties helemaal geen rol spelen. Bijvoorbeeld als de cliënt al jaren het zelfde minimum inkomen heeft. Als u echter vermoedt dat uw situatie dusdanig gecompliceerd is dat er later problemen zouden kunnen ontstaan, is het zeer wenselijk dat direct met uw advocaat te bespreken. Wellicht kunnen dan latere vervelende verassingen worden voorkomen.

De advocaten van Oosterveen Advocaten zijn in ieder geval goed op de hoogte van de geldende regelgeving en zijn altijd bereid om u nadere tekst en uitleg te geven als u vragen heeft over de gefinancierde rechtshulp.

BIJZONDERE BIJSTAND

Voor cliënten die afhankelijk zijn van een uitkering krachtens de participatiewet (ook wel bijstand genoemd) of anderszins moeten rondkomen van een inkomen rond het bestaansminimum, bestaat in veel gemeentes de mogelijkheid om te vragen om bijzondere bijstand ten behoeve van de kosten van de eigen bijdrage die de cliënt aan de advocaat moet betalen.

OVER ONS

Oosterveen Advocaten is het kantoor van Mark en Inge Oosterveen. Wij zijn gevestigd in Rotterdam, maar wij zijn actief als advocaat in heel Nederland.

CONTACT

Goudsesingel 513
3032 EN Rotterdam
T. +31 (0)10-3335300
F. +31 (0)10-3335301
E. info@oosterveenadvocaten.nl